ActOn
Ledelse
Don’t tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with their results

George S. Patton, Amerikansk general (1875-1945)

ActOn Consulting har arbeidet i mange år som støttespillere for topp- og mellomledere. Vårt utgangspunkt er at lederrollen er krevende og mangesidig, og at det er det enkelte individ som bekler rollen som må definere sitt lederskap samt spille på sine fortrinn og arbeide med å dyktiggjøre seg på de områder rollen krever. Vår oppgave er å støtte lederne i å definere lederskapets krav og gi støtte til individuell lederutvikling og utvikling av lederteam/-grupper. Vi legger opp og gjennomfører helhetlige lederutviklingsprogram og driver ledercoaching både for den enkelte leder og ledergrupper.

Ledelsesutviklingen foregår gjennom fortrolige samtaler og konkrete programmer, med tema knyttet til den enkelte leders behov/utfordringer.

Arbeid med ledergrupper baseres som regel på en balanse mellom individuelle samtaler og gruppeprosesser, med spesiell oppmerksomhet mot utvikling av lederkultur, lederkommunikasjon og effektiv samhandling i ledelsen.

Lederutviklingsprogrammene tar et mer grundig og helhetlig perspektiv på forutsetningene for god ledelse, bredden i lederutfordringer og krav fra omgivelsene og egen organisasjon. Avklart rolleforståelse, klarhet i forventninger mellom individuelt og kollektivt ansvar og etiske implikasjoner i lederrollen.

Sitatet fra George Patton er fra en person som historisk er vel så kjent for sin til tider hensynsløse fremferd for å oppnå sine mål, som sin evne til å sette krav og lede sine menn til å yte maksimalt. Likevel sier sitatet noe om en leder som tross dette hadde både mot og forståelse nok til å erkjenne hva som kan utløse ansvarsfølelse for oppgaven og frigjøre kreativitet hos mennesker. ActOn arbeider sammen med ledere for å finne ut hvordan de best oppnår resultater og kan utvikle sitt lederskap gjennom høyere grad av erkjennelse av sin rolle og mot til å gå nye veier.

Strategi
  • Strategiprogram
  • Facilitering av prosesser
  • Analyse og faktabakgrunn

Les mer

Organisasjon
  • Medarbeiderutvikling
  • Teamprosesser
  • Coaching

Les mer

  • Kart